Regulamin płatności online KuLepszemu

Regulamin Usługi KuLepszemu.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późń. zm.)
2. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych w gabinecie oraz drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach KuLepszemu.pl oraz warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, płatności, prawa oraz obowiązki stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Serwis KuLepszemu.pl świadczy usługi w gabinecie oraz drogą elektroniczną, przez co należy rozumieć konsultacje terapeutyczne oraz pokrewne, zwane dalej konsultacjami specjalistycznymi.
4. Z konsultacji specjalistycznych oferowanych przez Serwis KuLepszemu.pl mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda podpisana przez prawnych opiekunów przesłana na adres e-mail podany przez Specjalistę oraz konsultacja z udziałem opiekuna prawnego.
5. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem Serwisu KuLepszemu.pl. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis KuLepszemu.pl dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.

II. Definicje pojęć.

1. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu kontaktowym.
2. Formularz kontaktowy – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług w ramach Serwisu KuLepszemu.pl.
3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu KuLepszemu.pl.
4. Serwis KuLepszemu.pl – strona internetowa, do której prawo posiada Usługodawca i za pomocą której oferowane są usługi, dostępna pod adresem KuLepszemu.pl
5. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Specjalista – oznacza osobę posiadającą niezbędne kompetencje i uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów do wykonywania realizowania oferowanych przez Usługodawcę konsultacji specjalistycznych..
7. Konsultacja specjalistyczna – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu KuLepszemu.pl.
8. Konsultacja wideo – konsultacja realizowana poprzez komunikator internetowy, z lub bez udziału kamery.
9. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem tj. KuLepszemu Agnieszka Reznar wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1181715707 REGON 386429008
10. Administrator danych osobowych Klientów – administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

III. Usługi.

1. Usługi świadczone przez Serwis KuLepszemu.pl mają charakter odpłatny.
2. Usługodawca w ramach Serwisu KuLepszemu.pl świadczy konsultacje specjalistyczne realizowane w gabinecie lub w formie wideokonsultacji – czyli 50 minutowych rozmów wideo Klienta ze Specjalistą za pośrednictwem komunikatora Internetowego z lub bez użycia kamery.
3. Świadczenie usług uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług znajdującym się na stronie Serwisu KuLepszemu.pl
4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu KuLepszemu.pl niezbędne jest zalogowanie do Serwisu:
– wybór Specjalisty oraz rodzaju usługi, a następnie w kalendarzu wybór dostępnego terminu;
– zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień poprzez kliknięcie stosownego przycisku;
– prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
5. Serwis KuLepszemu.pl nie świadczy usług Interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub telefon pod numer ratunkowy.
6. Specjalista może zaprzestać udzielania usług w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

IV. Warunki techniczne.

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu KuLepszemu.pl jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego:
– komputer z odpowiednim procesorem;
– szybkie łącze internetowe (conajmniej 1Mb/s) – tu sprawdzisz prędkość łącza www.speedtest.net/pl/
– kamera internetowa (jeśli wybrano), słuchawki, mikrofon;
– minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa;
– zarejestrowane konto Whereby niezbędne do prowadzenia konsultacji wideo (również w przypadku konsultacji bez użycia kamery, ale z dźwiękiem).

V. Zawarcie umowy.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis KuLepszemu.pl dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
2. W celu rozpoczęcia korzystania usług świadczonych w ramach Serwisu KuLepszemu.pl niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
3. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji konsultacji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze specjalisty i rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi i dokonaniu płatności online za usługę lub opłaty rezerwacyjnej
4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie usług oraz świadomość korzyści i ograniczeń dla usług online.
5. Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis KuLepszemu.pl oraz Usługodawcę na potrzeby świadczenia usług.
6. Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail wysyłaną na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.
7. W przypadku odwołania konsultacji przez Specjalistę z powodów losowych, Usługodawca proponuje Klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie lub zwraca opłatę za konsultację, bądź jeśli Klient sobie tego życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji.

VI. Zasady kontaktu Klienta ze Specjalistą.

1. W ramach konsultacji wideo Specjalista o umówionej godzinie otwiera wirtualny pokój do którego wpuszcza klienta gdy ten zgłosi swoją gotowość do odbycia konsultacji
2. W razie braku zalogowania się do systemu przez Klienta w przeciągu 15 minut od umówionej godziny w danym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Specjalista ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za umówioną konsultację.
3. W przypadku opóźnienia Klienta usługa nie będzie przedłużona o czas spóźnienia.
4. Przełożenie lub odwołanie terminu konsultacji jest możliwe nie później niż 5 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeśli od planowanej konsultacji dzieli mniej czasu, płatności nie będą zwracane w przypadku wizyt ONLINE a dla wizyt w Gabinecie należy opłacić tą wizytę w całości przy okazji kolejnej sesji. Obie strony mogą ustalić inne warunki i czas bezpłatnego odwołania wizyty.
5. Zmiana terminu może nastąpić poprzez anulowanie konsultacji i wybór nowego terminu za pośrednictwem Serwisu KuLepszemu.pl z uwzględnieniem ponownego przejścia całej procedury opisanej w § 5 pkt 3.
6. Celem uzyskania zwrotu płatności za anulowaną w regulaminowym czasie konsultację należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@kulepszemu.pl dane dot. konsultacji tj. termin, imię i nazwisko Klienta oraz numer rachunku bankowego. Zwrot płatności zostanie wykonany niezwłocznie w godzinach pracy biura Serwisu KuLepszemu.pl.
7. Potwierdzenie zmiany terminu lub jego odwołania Klient otrzyma drogą mailową na podany przez siebie adres e-mail do kontaktu.
8. W przypadku niemożności realizacji usługi leżącej po stronie Klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę, z uwzględnieniem postanowień § 6 pkt 4.

VII. Płatności.

1. Usługi konsultacyjne świadczone są przez Serwis odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Serwisu KuLepszemu.pl.
2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatniczych.
3. Rozliczenia za usługi w Serwisie są dokonywane w walucie PLN, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Serwisu KuLepszemu.pl.
4. Klient z chwilą zamówienia usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
5. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez zewnętrznego operatora płatniczego.
6. Opłata za wybraną usługę świadczoną w ramach Serwisu powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych do jej wystawienia na adres e-mail: kontakt@kulepszemu.pl. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną do 3 dni roboczych od dnia zrealizowania usługi praz odbycia konsultacji na adres e-mail Klienta.
7. Wizyty realizowane po przerwie przekraczającej 21 dni (licząc dni pomiędzy ostatnią odbytą wizytą a terminem nowej wizyty) będą objęte aktualną stawką według obwiązującego cennika.

8. Płatność przelewem za kolejną wizytę ONLINE powinna być zrealizowana przez pacjenta max 3 dni po zrealizowanej wizycie. W przeciwnym razie, z przyczyn organizacyjnych, wizyta może być odwołana i przełożona na następny tydzień.

VIII. Prawa i obowiązki stron.

1. Usługodawca:
– Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
– Zobowiązuje się należycie wykonywać umowę, poprzez zapewnienie w określonych terminach Specjalistów świadczących usługi według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
– Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
– Kieruje się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
– W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty.
– W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
– Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu KuLepszemu.pl, oprogramowania i powiązanych urządzeń technicznych.
– Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 3 dniach od momentu ich zamieszczenia w Serwisie KuLepszemu.pl.
– Nie nagrywa usług.
– Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty zapłaconej mu przez Klienta.
– W przypadku odwołania przez pacjenta, bez wcześniejszego ustalenia z psychoterapeutą 2 kolejnych wizyt, udostępni termin tego pacjenta w systemie rezerwacyjnym dla innych pacjentów. 

– Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Klient wykorzystuje usługi/uzyskaną wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu.

2. Klient:
– Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu.
– Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
– Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
– Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i ewentualnego żądania usunięcia swoich danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
– Zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić Serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.
– Zobowiązuje się do nie nagrywania usług bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

IX. Odstąpienie od umowy.

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godzin przed terminem umówionej konsultacji.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godzin Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.

X. Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu KuLepszemu.pl w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@kulepszemu.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
– dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
– przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji; wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłany na adres podany w formularzu kontaktowym.
5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Usługodawcy.

XI. Ochrona Danych Osobowych i Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu KuLepszemu.pl
2. Klient, który zamierza skorzystać z usług Serwisu KuLepszemu.pl zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia i jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystaniem z usług online (ograniczeń korzystania z usług na odległość z uwagi na publiczny charakter sieci Internet) oraz przyjmuje do wiadomości, że konsultacje mają charakter informacyjny, a w ich wyniku nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
3. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu KuLepszemu.pl.
4. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta osobom trzecim. Klient nie ma prawa do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego,
w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495. z późn. zm.).
6. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.
2020-07-10udostępni